Locuri de muncă

APĂ CANAL SIBIU  S.A. angajează pentru Biroul Administrativ Sibiu

Femeie de serviciu – cod cor 911201 – 1 post

Execută activități de curățenie zilnică în sediul firmei sau la alte locații ale acesteia.

Cerințe:

 • minim studii generale;
 • experiența în domeniu reprezintă un avantaj (curățenie, întreținere);
 • cazier judiciar

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr. 6, Serviciul resurse umane, împreună cu CV, copie  diplomă studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 10.01.2019, orele 15.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916


Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul in Tălmaciu str. N. Bălcescu nr. 24 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de inspector de specialitate GR.IA/responsabil Centru informare turistică, din cadrul compartimentului Centru de informare turistică, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în data de 15.01.2019 ora 10, proba scrisă și în data de 17.01.2019 ora 12 interviul.

Condițiile de participare la concurs:

 • candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea: economie, turism, marketing;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet, Web;
 • cunoștințe de limba engleză, sau limba germană, sau limba franceză nivel mediu;
 • spirit analitic și capacitate de sinteză;
 • abilități manageriale
 • abilități de comunicare;
 • capacitate de lucru în echipă
 • carnet de conducere categoria B
 • cunoștințe despre zonele turistice din țară și în mod special zonele din Mărginimea Sibiului

Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane, în perioada 14.12.2018-04.01.2019, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu si la nr. de telefon 0269555401


Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, (sediul Primăriei), organizează, în perioada 19.11.2018-14.12.2018, ora 10:00, concurs pentru ocuparea a 1 post de auditor intern pentru Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România și un post de contabil pentru Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România – centrul Sibiu.

 CONDIŢII:

 1. Condiţii de desfăşurare:
 • Depunerea dosarelor se va face în data 12.2018 ( luni ), între orele 10:00 – 12:00, la punctul de lucru al filialei situat pe str. Rennes, nr.10, Sibiu;
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de12.2018 (miercuri) la ora 14,00;
 • Comunicarea rezultatelor etapei de validare a dosarelor se va face miercuri 12.2018 la ora 15,00 (comunicare se va face direct către candidat și prin afisaj la sediul filialei);
 • Concursul va avea loc în data de 12.2018 (vineri), ora 10:00 – proba scrisă și ora 14:00 – interviul, la punctul de lucru al filialei situat pe str. Rennes, nr.10, Sibiu;
 1. Condiţii de participare pentru ocuparea postului de auditor intern:
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – specializarea:
 • a) audit intern;
 • b) managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă;
 • c) management;
 • d) contabilitate;
 • e) finanţe publice;
 • f) studii juridice.
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
 • Posesor de permis de conducere, cat. B;
 1. Condiţii de participare pentru ocuparea postului de contabil:
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – specializarea:
 • a) contabilitate;
 • b) finanțe publice;
 • Să aibă cunoștințe operare PC, Windows XP, Microsoft Office, Excel, programe specifice contabibilitate;
 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberată de medical de familie;
 • Să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru ocuparea postului (studii superioare economice);
 • Să aibă minim 3 ani vechime în activitatea economică – financiară;
 • Posesor de permis de conducere, cat. B.

 

 1. Bibliografia ( pentru ocuparea ambelor posturi) şi relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: (0736) 635 057 sau la adresa de email: contact@acorsibiu.ro
 2. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate (originalul va fi prezentat certificare);
 • Copie a diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, original prezentat pentru certificare;
 • Copia carnetului de muncă, sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Copie permis de conducere, original prezentat ptr. certificare;
 • Curriculum Vitae;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

ANUNȚ  ANGAJARE SOFER 

SC Gospodărire Locală Comunală Sadu SRL , organizează concurs de angajare   pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

–  2  posturi de soferi categoriile: ”B” si ”C”

Data și locul depunerii dosarelor de inscriere : 05 decembrie 2018 , ora 12:00 la sediul com Sadu , str Preot Dimitrie Bunea nr 18, jud. Sibiu ,  selectia dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Dosarul de inscriere :

Pentru înscriere candidații vor prezenta următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, conform cu originalul;
 • Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 • Poseda permis de conducere categoriile B si C
 • Cazier judiciar
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Curriculum vitae

Condiţiile de ocupare a postului:

 • Studii generale / calificare profesională;
 • Minim 5 ani vechime în exercitarea profesiei (sofer)

Selectia dosarelor se va realiza in data de 7 decembrie 2018, ora 10,00.

Candidații vor fi selectati in functie de experiența si vechimea în campul muncii .

Vor fi contactati doar candidații declarați admiși.

Relaţii suplimentare  la telefon 0762960379


APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru:

Birou Administrativ Sibiu

Inginer în domeniul: construcții – 1 post

Cerinţe:

–          studii superioare tehnice în domeniul construcții / studii politehnice

–          experiența  în domeniu constituie avantaj

–          cunoștințe temeinice de operare PC;

–          permis conducere categ. B reprezintă avantaj;

–          abilități muncă în echipă.

Sector Avrig:

Electrician de întreținere și reparații – cod COR 741307

Cerinţe:

–          studii medii de specialitate în domeniul electric/electrotehnic/elecromecanic;

–          min. 2 ani experiență profesională;

–          apt lucru la înălțime, apt tură noapte;

–          experiența în automatizări constituie un avantaj.

Secția transport Sibiu

Mecanic utilaje COR 723103 – 1 post

Cerinţe:

–          permis de conducere categoria B,C, E

–          experienţă în domeniu minim 3 ani.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu CV, copie  diplomă studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 26.11.2018, orele 15.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916.


Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


WhatsApp chat