Școala Gimnazială Jina organizează concurs pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL),

normă întreagă, perioadă determinat.

Concursul va avea loc în data de 2.08.2018, ora 9.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0269/532109 sau la sediul unității – Școala Gimnazială Jina, strada Principală, nr.296, comuna Jina, județul Sibiu.


Primaria orasului Dumbraveni, cu sediul in Dumbraveni, str.M. Eminescu nr.6 organizeaza concurs pentru ocuparea 1 post vacant ,pe durata nedeterminata ,de Expert cadastru I in cadrul Compartimentrului Cadastru-Informatica al aparatului de specialitate al primarului a orasului Dumbraveni ,conf.HG 286/2011, dupa cum urmeaza:

 • 31 iulie 2018 ora 10  proba scrisa
 • 02 august 2018 ora 10  interviul

Conditii generale de participare:

-conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare

 Condiții specifice de participare:

– studii universitare  absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru,arhitectura,urbanism,imbunatatiri funciare , ingineria mediului,geologie,geodezie,stiinta mediului si alte specializari in domeniu.

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani

-cunostinte de operare pe calculator-nivel mediu-curs ECDL sau cursuri  informatica-calculatoare,sau acte doveditoare prin care sa se ateste dobindirea competentelor in domeniul informaticii etc.

Dosarele  de inscriere a candidatilor se vor depune la registratura institutiei pina in data de  23 iulie 2018.

Documente necesare pentru inscrierea la concurs si bibliografia sint afisate la sediul institutiei sau pe pagina de internet.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la Compartimentul Resurse Umane sau la tel. 0269/865326.


Primaria orasului Dumbraveni, cu sediul in Dumbraveni, str.M.Eminescu nr.6 organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata,  de inspector I grad superior in cadrul Compartimentului Proiecte cu finantare Internationala al aparatului de specialitate al primarului,conf.HG 611/2008 cu modificarile ulterioare, dupa urmatorul calendar:

-06 august 2018-ora 10  proba scrisa

-08 august 2018-ora 10 interviul

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completarile ulterioare;

Condiţiile specifice de participare sunt:

– studii universitare  absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice, administrative, inginerești sau economice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani

-cunostinte de operare pe calculator-nivel mediu-dovedite prin acte care sa ateste dovedirea competentelor in domeniu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune la Registratura institutiei pina la data de  26.07.2018.

Documentele necesare pentru inscrierea la concurs si bibliografia sint afisate la sediul institutiei sau pe pagina de internet.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la Compartimentul Resurse Umane sau la tel. 0269/865326.


Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Poliția Locală, compartimentul Circulație Rutieră, în data de 07.08.2018, ora 10 – proba scrisă și în data de 09.08.2018 – interviul.

Condițiile de participare la concurs:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– permis categoria B

Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane, în perioada 06.07-25.07.2018, inclusiv.

Bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Tălmaciu, www.talmaciu.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu și la nr. de telefon 0269.555.401 int. 108 – biroul resurse umane.


SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul post pe perioada determinata:

– 1 post de medic specialist in specialitatea medicina de laborator pe perioada determinata;

Se accepta la concurs doar medici specialisti confirmati in specialitatile specificate si care nu indeplinesc conditiile de pensionare la data depunerii cererilor de inscriere.

Spitalul Municipal Medias ofera salarizare in conformitate cu legislatia in vigoare si norma de hrana.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1. Cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

2. Copia  de pe diploma de medic si adeverinţa/certificat de confirmare în gradul profesional;

3.Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

4. Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr. 3 la ordin;

6. Cazierul judiciar;

7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

8. Chitanţa de plată a taxei de concurs;

9. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 50 lei şi se achită la sediul unităţii sau in contul unităţii deschis la Trezoreria Medias RO73TREZ57721F332100XXXX.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Cloşca nr. 2 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/842550 interior.151.


CONCURS PENTRU POSTUL DE  ŞEF DEPOZIT MANUALE  (1 normă)

Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu organizează concurs de ocupare a postului de

Sef depozit manuale şcolare 1 normă.

Concursul va avea loc pe data de:

 1. 18 iulie 2018, ora 12 proba scrisă, ora 13 – interviu
 2. 16 iulie 2018, analiza CV-lui  la ora 10,00   (contestaţiile se depun în 24 ore)
 3. b) 2-6 iulie 2018  înscrieri la sediul ISJ Sibiu.

 

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 1. Proba scrisă şi analiza CV

2.Interviu

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, în prioada 2-6  iulie 2018  intervalul orar  10,00-13,00 la secretariatul ISJ Sibiu, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • cetăţean român, cu domiciliul în România;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;

 

 • fisa medicală; – aviz psihologic
 • Diploma licenta/bacalaureat
 • cazier judiciar in original;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în domeniul solicitat;
 • recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat – tel.0369101205


Trimite-ti-ne un CV pentru a intra in baza de date a societatii !
Va vom contacta la aparitia posturilor disponibile care corespund pregatirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalatii apa canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lacatus  mecanic
Instalator  apa  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist  ( AMP ) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


anunt-danemarca