S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU angajează pentru Sector Avrig: șofer COR 833201 – 1 post.

Cerinţe:

– permis de conducere categoria B,C;

– experienţă în domeniu minim 2 ani;

– calificare în domeniul operare buldoexcavator constituie avantaj

– atestat profesional șofer.

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diplomă/certificat de calificare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/BI. Actele se depun la sediul societății, str. Eschil nr. 6, Serviciul Resurse Umane, până la data de 27.11.2017, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222.916, interior 117.


ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Jina, cu sediul în Jina str. Principală, nr. 296, Jud.Sibiu  anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de :

ADMINISTRATOR FINANCIAR – contabil șef, (1,00 normă) – perioada determinata.

Concursul va cuprinde urmatoarele probe:

 • Proba scrisă in data de 27.11.2017 ora 10.00
 • Interviu in data de 29.11.2017

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

-13.11.2017-anuntarea concursului si a conditiilor pentru ocuparea postului;

-14.11.2017-20.11.2017, intre orele 10.00-14.00-depunerea dosarelor la secretariatul Scolii Gimnaziale Jina

-21.11.2017-evaluarea dosarelor, afisarea candidatilor eligibili si depunerea contestatiilor

-22.11.2017- analiza contestatiilor si afisarea rezultatelor cu privire la contestatiile selectiei dosarelor.

-27.11.2017-desfasurarea probei scrise la Scoala Gimnaziala Jina ,ora 10.00 si afisarea rezultatelor.

-28.11.2017, intre orele 10.00-13.00-depunerea contestatiilor ,solutionarea acestora si afisarea rezultatelor finale.

-29.11.2017- sustinerea interviului, contestatii privind rezultatele interviului , solutionarea contestatiilor  si afisarea rezultatelor finale.

Condiții generale de concurs:

 • Cetățenie română și domiciliu în România
 • -Cunoaste limba romana, scris si vorbit.
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • Capacitate deplină de exercițiu
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice postului de înscriere la concurs:

 • Studii superioare economice
 • Foarte bune abilitati de utilizare IT(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)
 • Cunostinte privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor bugetare
 • Constituie prioritate domiciliul cat mai aproape de localitatea Jina.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unitatii
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
 4. Adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor
 5. Cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția de administrator financiar-contabil
 6. Adeverință medicală sau fisa de aptitudini care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
 7. Curriculum vitae
 8. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (Fișa de evaluare de la ultimul loc de muncă / Referințe, etc.)

Actele mentionate sunt obligatii la dosar, iar dosarele incomplete nu sunt acceptate.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 1 din 05.01.2011, Legea Educatiei Nationale publicata
 2. Legea 63 din 10 mai 2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si dactic auxiliar din invatamant .
 3. Ordin MECTS 5559 din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant, publicat in Monitorul Oficial 723 din din 13 octombrie 2011.
 1. Legea 53 din 2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. Legea contabilitatii 82 din 1991 republicata in Monitorul Oficial nr.454 din 18 iunie 2008.
 1. Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale publicata in Monitorul Oficial 618 din 18 iulie 2006
 1. Ordinul 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale-publicat in Monitorul Oficial din 23 ianuarie 2003.
 1. Ordin nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii-Publicat in Monitorul Oficial 704 din 20 octombrie 2009.
 1. OMFP 1917/2005-Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice-planul de conturi actualizat cu completarile si modificarile ulterioare.
 1. Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Concursul se va desfășura conform prevederilor HG nr. 286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul plătit din fonduri publice.


Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul in Tălmaciu str. N. Bălcescu nr. 24 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului politia locala, compartimentul circulație rutieră în data de 11.12.2017 ora 10, proba sportiva, în data de 13.12.2017 ora 10 proba scrisa si in data de 15.12.2017 interviul.

Condițiile de participare la concurs:

– candidații trebuie să indeplinească condițiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– permis categoria B

Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane, până la data de 29.11.2017.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu si la nr. de telefon 0269555401.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

 


 


 SC TURSIB SA  – societatea de transport public local din Sibiu  angajează :

 • CONDUCATOR AUTOBUZ
 • MECANIC AUTO

Se ofera:
– salariu atractiv, sporuri salariale si plata orelor suplimentare;
– tichete de masa in valoare de 15 lei/tichet, prime de sarbatori, ajutoare pentru diverse evenimente;
– zile suplimentare la concediul de odihna, in functie de vechimea in munca.

CV-rile se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Munchen, nr. 1 sau se pot trimite prin fax. 0269/210771, email personal@tursib.ro.


Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197wenglor este o companie originară din Tettnang, Germania, cu activitate în Sibiu din anul 2001, fiind una dintre primele firme cu capital german, producătoare de senzori şi echipamente de înaltă tehnologie cu departamente de producție, proiectare și desfacere.

Pentru departamentul de productie societatea angajeaza:

Montator aparataj electric

Candidata ideala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie îndemânatica
 • sa aiba dexteritate si o acuitate vizuala buna
 • sa isi doreasca un loc de munca sigur pe termen lung într-un mediu flexibil

Program de lucru: 2 schimburi permanente

Studii: medii

Avantaje oferite angajatilor (reduceri la: consultatii medicale, acces la SPA, masaj etc)

Ti-am trezit interesul?

Trimite-ne CV-ul la adresa de mai jos:

 

wenglor electronic innovation lito SCS

Terezian, Str. Cãprioarelor nr. 4, 550089 Sibiu

Tel: 0269/207700                                              

Fax: 0269/207788

E-mail: info.ro@wenglor.com


guhring_tehnicieni
ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


ELKA International SRL Str. Harghitei Nr.6 RO 535400 Cristuru Secuiesc Jud. Harghita, Romania

We, as an international logistic company located in Germany and in Romania, are looking for a reliable logistics manager to be responsible for the overall supply chain management.

The goal is to manage the entire order cycle so as to enhance business development and ensure sustainability and customer satisfaction.

 

Responsibilities

Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services

Optimize and coordinate full order cycle

Negotiate with suppliers, manufacturers and consumers

Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency

Arrange warehouse, plan routes and process shipments

Supervise and train warehouse staff

Analyze data to assess performance and implement improvements

Comply with laws, regulations and ISO requirements

Requirements

Working experience as a logistics manager

Record of successful distribution and logistics management

      Ability to lead and manage staff

Proficient in standard logistics software

Excellent analytical, problem solving and organisational skills

Ability to work independently and handle multiple projects

Excellent knowledge of English or German languages

      Study: in Business Administration, Economical Studies or Logistics

 The working place is at the Romanian Headquarter of the company, in the region of Sighisoara.

 

We look forward to your application to send to email: szaral@yahoo.com


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


anunt-danemarca