Ultimul 23 august

„Cronica muncii pentru țară a consemnat, în zilele augustului sărbătoresc, bilanțuri de excepție ale colectivelor sibiene de oameni ai muncii, tinerii – puternic mobilizați de vibrantele chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului – aflîndu-se în primele rînduri ale acestui generos efort colectiv”.

Sunt cuvintele gazetarului Mircea Bițu, din Tribuna Sibiului, organ al comitetului județean Sibiu al P.C.R. și al Consiliului Popular Județean. Era august 1989, iar Mircea Bițu, actualul director general al ziarului Tribuna, găsea de cuviință să scrie despre „găsirea unor modalități atractive de educare comunistă a tinerilor”.

În 23 august, de ziua națională a Republicii Socialiste România, Tribuna Sibiului de acum 30 de ani titra cu roșu: „TRĂIASCĂ 23 AUGUST – SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMÂN! ” și publica integral cuvântarea lui Ceaușescu la Adunarea solemnă consacrată celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Oficiosul PCR al cărui redactor șef era Emil David apărea într-o ediție specială, de 8 pagini, în care puteai citi: „Înfăptuiri istorice ale unui glorios timp istoric”, „Artizani ai unei epoci glorioase, mîndri de înfăptuiri, încrezători în viitorul luminos al patriei” (anchetă de opinie politică realizată de Victor Domșa, Nicolae Ivan, Ion Sorescu, Traian Suciu și Ioan Vidrighin în întreprinderile  „Dumbrava”, „Independența”, „Metalurgica”, Direcția Sanitară a județului Sibiu și Comitetul Județean de Cultură și Educație Socialistă) sau „Remarcabile succese ale tinerilor sibieni”. Ilustrația principală a numărului era un montaj fotografic de imagini ale bulevardului Mihai Viteazu cu blocurile sale turn și ale platformei industriale de la periferia estică a Sibiului.

Comuniștii convinși – de bună voie sau siliți de împrejurare – participau la „demonstrația oamenilor muncii”, grangurii partidului se întreceau în campionatul județean de limbă-de-lemn, iar în cele din urmă, pădurea Dumbrava îi aștepta pe toți cu formații de muzică ușoară, folk și tarafuri de muzică populară, dar mai ales cu tonete și chioșcuri de unde „cei prezenți au putut beneficia din abundență de băuturi răcoritoare, bere, produse de patiserie și cofetărie, preparate tradiționale din carne, bunuri de larg consum ș.a.”, după cum aflăm din următoarea ediție. Medieșenii petreceau și ei, cu toții, în parcul Greweln. În fine, aproape toți, căci la „Geamuri” Mediaș, I.M.M.N. Copșa Mică și Carbosin se lucra la foc continuu, pentru îndeplinirea și depășirea planului.

Fierbinte dragoste, înaltă stimă și recunoștință

Un „raport de vrednicie în cinstea marii noastre sărbători naționale” apăruse deja pe prima pagină, cu litere de-o șchioapă, încă din 20 august: „Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în atmosfera de intensă vibrație patriotică și puternică angajare revoluționară în care întregul popor întîmpină cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale și Congresul al XIV-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu, însuflețiți de alese sentimente de dragoste, stimă și adîncă prețuire față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, Erou între eroii neamului, ctitor de geniu al noului destin al României socialiste moderne, vă raportează că, acționînd cu abnegație și înaltă dăruire muncitorească, în spiritul vibrantelor chemări și îndemnuri pe care le-ați adresat națiunii, au îndeplinit prevederile planului la producția marfă industrială pe 8 luni, în ziua de 19 august (…) întregul spor de producție față de prevederi a fost obținut prin creșterea mai accentuată a productivității muncii, indicator la care înregistrăm o depășire de aproape 14000 lei/om al muncii”.

Comitetul Județean Sibiu al PCR și Comitetul Municipal Mediaș își exprimau, cu această ocazie, susținerea „din adâncul inimii” propunerea de realegere a lui Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, „văzînd în această istorică opțiune un act cu profunde semnificații politice, o puternică expresie a sentimentelor de fierbinte dragoste, înaltă stimă și recunoștință”. „Ne reînnoim și cu această ocazie omagiul față de distinsa dumneavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, pentru exemplare activitate revoluționară dedicată înfloririi multilaterale a României socialiste și creșterii prestigiului său în lume”, îi transmiteau comuniștii sibieni celui mai iubit fiu al poporului.

„Județul Sibiu în anii marilor transformări revoluționare din țara noastră 1944-1989” se intitula articolul de fond al ediției, semnat de Constantin Bota și însoțit de imaginile lui Fred Nuss, fiind înșirate aici mărețele realizări circumscrise unui „vast program de dezvoltare”, în industrie, agricultură și „creșterea calității materiale și spirituale”.

Mesajul sibienilor pentru Ceaușescu

Despre adunarea festivă din municipiul Sibiu dedicată sărbătoririi zilei de 23 august și un „sugestiv și emoționant spectacol omagial” susținut de către „formații cultural-artistice laureate ale Festivalului Național Cîntarea României” aflăm în Tribuna Sibiului din 22 august 1989. Într-o „atmosferă înălțătoare, de puternică vibrație și angajare patriotică”, participanții la adunarea festivă au adoptat textul unei telegrame adresate conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. „În numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Sibiu”, în frunte cu primarul Nicolae Stanciu și secretarul Comitetului Județean de Partid, Vasile Vișan, dictatorul era asigurat de „hotărîrea noastră fermă (…) de a acționa fără preget, pentru a spori, prin noi fapte de muncă și realizări contribuția județului Sibiu la înflorirea multilaterală a României socialiste”.

TRIBUNA SIBIULUI | 22 august 1989: „Județul Sibiu, asemenea întregii țări, se prezintă la această glorioasă aniversare cu transformări înnoitoare în toate domeniile economice și sociale.”

Ecourile sărbătorii din 23 august răzbat cu elan patriotic și în ediția din 25 august 1989 a Tribunei, revenită la formatul obișnuit de 4 pagini: „Demonstrația oamenilor muncii consacrată marii noastre sărbători naționale”, „Strălucit raport muncitoresc”, „Flori calde ale recunoștinței”, „Vigoare, forță, optimism”, „Pe traseele focului continuu” sau „Locurile de agrement, gazde primitoare pentru oameni ai muncii din Sibiu și din țară”.

Avea să fie ultima oară când sibienii erau forțați să se bucure de înfăptuirea „revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă”…

Inspirație multilateral dezvoltată

Efortul jurnalistic al echipei redacționale de la Tribuna de a cinsti așa cum se cuvine sărbătoarea națională era completat de „talentul” liric al lui Ioan Vidrighin, care semnează și astăzi în paginile cotidianului sibian.


Mihai COLIBABA

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*