ANUNŢ. Comuna Sadu organizează licitaţie pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 984 mp

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Sadu, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, e-mail: contact@sadu.ro , cod fiscal 4241222.

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren intravilan în suprafață de 984 mp, categoria de folosință ”pășune”, aparținând domeniului privat al Comunei Sadu, identificat prin CF nr. 101187, nr. cad. 101187, conform HCL Sadu nr. 79 /28.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

prin solicitarea scrisă de la sediul Primăriei Comunei Sadu

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Primăriei Comunei Sadu, sediul: comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 08.08.2022, ora 16.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.08.2022, ora 12.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Primăriei Comunei Sadu, comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

18.08.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Sadu, comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Sibiu, mun. Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, telefon +40-269-217104, fax +40-269-217702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro .
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 25.07.2022.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*