Director pe făraș

Conducerea Consiliului Județean pregătește „debarcarea” Cameliei Vîlsan, șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu.

Laura Camelia Vîlsan, directorul general al DGASPC Sibiu

Aleșii vor vota, în ședința de miercuri, înființarea unei comisii speciale care să verifice managementul DGASPC Sibiu, la propunerea președintelui Daniela Cîmpean. „Nu s-a observat o îmbunătățire a activității, a modului de comunicare și de rezolvare a problemelor, astfel încât consider că există o problemă în actul de conducere al direcției”, susține aceasta.

Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de Cîmpean, comisia specială de analiză și verificare a activității desfășurate la DGASPC Sibiu va avea în componență trei consilieri județeni – Corina Simona Dăncilă (PNL), Beatrice Ungar (FDGR) și un consilier desemnat de PSD, doi experți independenți – Mugur Frățilă și Simona Ochescu, și patru angajați ai Consiliului Județean: Marinela Bădilă – șef Serviciu Financiar Contabilitate, Radu Ioan Ganea – șef Serviciu Achiziții, Autorizări Transporturi și Monitorizare Servicii Publice, Roxana Dorina Mandea – consilier la Serviciul Resurse Umane, respectiv Diana Ivașcu – consilier juridic la Serviciu Juridic și Contencios Administrativ.

Pe de altă parte, directoarea DGASPC, Laura Camelia Vîlsan, o acuză pe Cîmpean că are alte scopuri decât cele declarate. „Motivele invocate în susținerea acestui proiect de hotărâre sunt cel puțin discutabile, dacă nu evidente îndeplinirii unui alt scop decât cel declarat oficial”, este de părere Vîlsan. Totuși, aceasta a anunțat că va coopera cu membrii comisiei. „Comisia va fi binevenită la sediul DGASPC”, promite directoarea.

 

COMUNICAT DE PRESĂ-OPINIE

privind comisia specială desemnată să verifice managementul DGASPC Sibiu

 

Luând act de proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului județean Sibiu din data de 29.08.2018 prin care se propune înființarea acestei comisii,

Ținând cont de prevederile legale în materie:

  1. Legea 215/2001 a administrației publice locale care prevede anumite atribuții ale președintelui consiliului județean în domeniul asistenței sociale și anume, conform art. 104 alin (6) :

”a) coordonează realizarea serviciilor publice (…) de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean

  1. b) ia măsuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d)”.(Notă: alin (5) se referă la exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), de către consiliul judetean care :
  2. a) asigură, potrivit competențelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind:
  3. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială.

Apreciez că atât președintele CJS în calitate de autoritate executivă, dar și consiliul județean în calitatea sa de autoritate deliberativă au obligația legală să coordoneze activitatea DGASPC și să o sprijine în mod concret în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Văzând Raportul de specialitate al CJS care stă la baza proiectului de hotărâre constat că niciuna dintre persoanele care l-au semnat nu cunosc toate actele normative care stau la baza funcționării acestei Direcții-începând cu persoana care l-a întocmit-fost director al DGASPC, cu un mandat încheiat prin demiterea sa din funcție de către CJS, un fost director interimar al DGASPC și terminând cu vicepreședintele Consiliului care a fost membru al Colegiului Director al instituției mai mult de un deceniu, apreciind ca fiind de maximă importanță contribuția Secretarului județului la respectarea și apărarea legii de mutilări și transgresări inacceptabile.

După cum rezultă din Raport este invocată doar Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care reglementează numai atribuțiile din acest domeniu, fără să fie amintite Legea 292/2011 și HG.797/2017. Funcționarii publici care au întocmit respectiv semnat Raportul, din cadrul Direcției Strategii Proiecte (!?) mai susțin că există un mod defectuos de comunicare al conducerii executive a Direcției cu ”întregul aparat al Consiliului” aspect care mă determină să pun sub semnul întrebării buna credință, obiectivitatea, competența și mandatul pe care îl au aceste 3 persoane de a se erija în reprezentanți ai tuturor angajaților Consilului, dar și legalitatea și oportunitatea propunerii venită din partea acestora de constituire a Comisiei în cauză.(Directorul executiv Popa Oana, șeful serv.Lupică Dana și funcționarul public Drăgan Anca).

De asemenea, în Expunerea de motive, președintele Consiliului județean Sibiu afirmă că:

dar și faptul că:

Totodată susține:

Expressis verbis față de aceste susțineri lipsite de fundament ale președintelui CJS aduc în atenție:

-prevederile art. 103 ale Legii 215/2001 care subliniază faptul că: ”presedintele consiliului judetean asigură: (…) punerea in aplicare a legilor,(…) precum si a altor acte normative.”

-prevederile Legii 153/2017 a salarizării și ale HG.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“

-prevederile Legii 292/2011 a asistenței sociale care stipulează la art.135:

Alin (1) Din bugetele locale ale judeţelor se alocă fonduri pentru:

  1. a) finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie(…)

Alin.(2) Consiliul judeţean are obligaţia să asigure din bugetul propriu sumele în completarea celor alocate din bugetul de stat.

-prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

-art.51 (10) Finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap care se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost,

-art.94(1) lit.b) Protecţia persoanelor cu handicap se finanţează și din bugetul consiliului județean

-prevederile  art. 9 (1) , Anexa 1 din HG.797/2017 pentru aprobarea ROF-ului Direcției care arată fără echivoc de interpretare  faptul că finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul judeţean,

-prevederile art.13(2) lit.b) din HG. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, potrivit cărora finanțarea cheltuielilor centrelor se asigură și din bugetul local al județului

-prevederile HG. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale (…), act normativ care reglementează finanțarea centrelor astfel:

Art.4(2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin

legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor

administraţiei publice locale.

Art.5 (2): În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor

unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc

nivelul prevăzut de standardul minim de cost consiliile judeţene (…) alocă sumele necesare din veniturile proprii.

și conchid următoarele:

-președintele Consilului județean Sibiu a refuzat inițial aplicarea legii salarizării pentru angajații consiliului și ai Direcției, doar la presiunea sindicatelor și a protestelor angajaților noștri a acceptat să o aplice (cu o lună întârziere),

–  deși am solicitat președintelui CJS încă din anul 2017 acordarea sporurilor angajaților centrelor și ai Direcției(Raportul de specialitate nr. 25159/07.06.2017) această solicitare nu a fost luată în seamă nici pentru anul trecut, nici la fundamentarea bugetului pentru anul 2018,

– nu s-au acordat sporurile prevăzute de  lege, dar nici voucherele de vacanță la care au dreptul angajații DGASPC (centre+aparat propriu),

-consiliul județean are obligația de suplimenta din fonduri proprii sumele pentru capitolul Asistență socială și a acorda toate drepturile salariale la care sunt îndreptățiti angajații din acest domeniu.

Drept urmare, toate aceste exemplificări contrazic afirmațiile președintelui CJS și dovedesc  lipsa de interes, de deschidere față de domeniul asistenței sociale, dar și nerespectarea actelor normative mai sus amintite.

Mai mult decât atât, președintele CJS a refuzat constant orice comunicare directă cu directorul general, deși acesta a solicitat inclusiv audiență în acest scop. Întâlnirile tematice au fost insuficiente, repetându-se aceleași teme, de cele mai multe ori organizate în lipsa președintelui, iar din corespondența cu unii (și aceeași) dintre funcționarii Consiliului reiese clar lipsa de sprijin și deschidere pentru problemele pe care le întâmpinăm, afirmația acestora privind excesivitatea solicitărilor noastre fiind tendențioasă.

Pe cale de consecință, motivele invocate în susținerea acestui proiect de hotărâre sunt cel puțin discutabile, dacă nu evidente îndeplinirii unui alt scop decât cel declarat oficial.

Cu toate acestea, menționez că această comisie va fi binevenită la sediul DGASPC, vom coopera cu membrii săi și le vom pune la dispoziție toate documentele relevante care vor atesta  unitatea profesioniștilor care alcătuiesc echipa managerială a DGASPC Sibiu: directori, șefi serviciu, sefi/ directori centre și care există pentru că rezistă oricăror încercări de demantelare venite din exterior.

Laura Camelia Vîlsan

Director General

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*