Locuri de muncă

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr. 2

anunță concurs pentru ocupare a următoarei funcții contractuale vacante la Serviciul pentru situaţii  de urgenţă – Compartiment gestionare situatii de urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu:

 • post – referent principal, clasa III

Condiții:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime în muncă- minim 5 ani
 • Cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu
 • Permis de conducere: categorie B

Proba eliminatorie de calculator, și proba scrisă a concursului să fie organizate în data de 14.05.2021 după cum urmează: proba eliminatorie de calculator – ora 9:00, iar proba scrisă la ora 12:30, la Primăria Municipiului Sibiu, din Bld. Victoriei 1-3, cam. 62.

Interviul va avea loc în data de 20.05.2021, ora 10,00, la Primăria Municipiului Sibiu, din Bld. Victoriei 1-3, cam. 62.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 14.04.2021 – 03.05.2021 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr.25, cam.109.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, situat în mun. Sibiu, Piaţa Mică, nr.25, cam.109, persoana de contact: Neagovici Vasile, consilier superior, tel. 0269/208800, interior 835, fax.0269/208811, e-mail: vasile.neagovici@sibiu.ro, sau pe www.sibiu.ro.


PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI TEHNIC AL SC TURSIB SA

Consiliul de Administrație al societății TURSIB SA cu sediul  in municipiul Sibiu, strada Munchen, nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, site: www.tursib.ro,

ANUNŢĂ

 organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director tehnic al societaţii TURSIB SA Sibiu.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând SEE;

2) studii superioare tehnice de lungă durată sau diplomă de licență + master (sistem Bologna);

3) experiență relevantă (minim 3 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere/coordonare tehnică in activitatea de transport/ mentenanță autovehicule in cadrul unor întreprinderi publice ori societăți comerciale private;

4) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director tehnic;

5) să nu fi fost implicat într-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publică tutelară, soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

6) să nu fie în stare de incompatibilitate, conform legii.

 Criterii de evaluare:

 1. Competențe

 1.1. Competente și cunoștințe specifice sectorului de activitate;

 1.2. Competente profesionale de importanta strategică:

 • înțelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăți și a cerințelor unei activități eficiente;
 • înțelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
 • capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
 • cunoștințe privind sistemele inteligente de transport;
 • capacitatea de organizare și coordonare;
 • cunoștințe PC, Microsoft Office;
 • experiență în aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a activității tehnice.

1.3. Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu)

 1.4. Competențe sociale și personale

 • Abilitați de comunicare si negociere;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități de relaționare.
 1. Integritate și reputație.

     Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:

Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de 07 mai  2021, ora 09,00, la Secretariatul societății Tursib S.A. din Sibiu, strada Munchen nr. 1, jud. Sibiu,  următoarele documente:

 • cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură;
 • curriculum vitae;
 • copie act identitate;
 • adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate;
 • cazier judiciar;
 • documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea condițiilor obligatorii de la punctele 1) – 3);
 • declarație pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condițiilor de la punctul 5) si 6);
 • declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;
 • cel puțin o scrisoare de recomandare;
 • oferta tehnică – in cadrul căreia candidatul va detalia modul in care îndeplinește fiecare dintre condițiile obligatorii si criteriile de evaluare.

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă, declarație de intenție, analiză date din surse externe etc. Bibliografia de concurs este accesibilă pe site-ul societății.

Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, luni-vineri, ora 08.00-15.00.


PROCEDURĂ DE SELECȚIE A DIRECTORULUI GENERAL AL SC TURSIB SA

În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Societății Tursib S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Munchen nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1024/1998, CUI RO 789401, site http://www.tursib.ro,

ANUNȚĂ

 organizarea procedurii de selecție pentru postul de Director general al societății Tursib  S.A. Sibiu.

 Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând SEE;

2) studii superioare de lungă durată sau diplomă de licență + master (sistem Bologna);

3) experiență relevantă (minim 5 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat;

4) întreprinderea publică ori societatea din domeniul privat în care a condus/coordonat să fi obținut profit, în acea perioadă, minim 5 ani;

5) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director general;

6) să nu fi fost implicat într-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publică tutelară, soluționat definitiv în defavoarea candidatului;

7) să nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii.

Criterii de evaluare:

 1. Competențe:
 • Competente și cunoștințe specifice sectorului de activitate;
 • Competente profesionale de importanta strategica:
 • înțelegerea aprofundata a sistemelor de management a unei societăți si a cerințelor unei activități eficiente;
 • înțelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
 • capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
 • capacitatea de organizare si coordonare;
 • experiență in aplicarea unor masuri de îmbunătățire a activității;
 • cunoștințe PC, Microsoft Office
 • cunoștințe privind sistemul de control intern/managerial la societățile publice.
 • Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu);
 • Competente sociale si personale
 • Abilitați de comunicare si negociere;
 • Capacitate de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice;
 • Abilitați de relaționare.
 1. Integritate si reputație
 2. Condiții prescriptive și proscriptive: numărul anilor în care societatea/societățile manageriate de candidat a/au obținut profit.

Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:

Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de 07 mai 2021, ora 09,00, la Secretariatul societății Tursib S.A. din Sibiu, Str. Munchen nr. 1, jud. Sibiu,  următoarele documente:

 • cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură;
 • curriculum vitae;
 • copie act identitate;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
 • cazier judiciar;
 • documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea condițiilor obligatorii de la punctele 1) – 4) de mai sus;
 • declarație pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condițiilor de la punctele 6) si 7) de mai sus;
 • declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;
 • cel puțin o scrisoare de recomandare;
 • oferta tehnică – în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplinește fiecare dintre condițiile obligatorii și criteriile de evaluare.

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă, declarație de intenție, analiză date din surse externe etc. Bibliografia de concurs este accesibilă pe site-ul societății.

Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, luni-vineri, ora 08.00-15.00.


DGASPC Sibiu continuă campania de formare și angajare asistenți maternali profesioniști

La nivel național este implementat proiectul TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor cu scopul de a atrage cât mai multe persoane spre calificarea în meseria de asistent maternal profesionist.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să devină asistent maternal profesionist.

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu – www.dasib.ro

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269/23.20.66 int.43) sau la numărul de telefon 0751174404 Adela Demian – expert implementare local, pentru a primi toate informaţiile necesare şi a  fi consiliate de specialiştii serviciului.

În judeţul Sibiu, în momentul de faţă, sunt 145 de asistenţi maternali profesionişti, care au în îngrijire 241 de copii.


Hotel Apollo Central din Sibiu angajeaza receptioneri, chelneri-ospatari,cameriste si femei de serviciu. Relatii la telefon: 0755084082


Magazin din Sibiu angajează urgent agenți pentru curățenie, program flexibil (3 ore/4 ore/8 ore), în funcție de disponibilitatea fiecăruia, femeie sau bărbat. Experiența constituie avantaj. Acceptăm studenți, pensionari sau persoane cu handicap locomotor, dacă mobilitatea îi ajută să presteze munca de curățenie.

Oferim și cerem seriozitate. Restul detaliilor se discută telefonic: 0757.034.311 (Sebastian) sau 0763.654.619 (Cristian).


 

Firmă de pază angajează agenți de pază (paznici) pentru obiectiv din Sibiu. Telefon 0751.166.183


Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476