Noi informații despre contorizarea de condominiu

 1. Despre diferențele de consum

Multe dintre sesizările clienților noștri se referă la diferențele ce apar între înregistrările contorului de branșament și cele ale contoarelor de condominiu (administrate de către Apă Canal Sibiu) sau a contorilor individuali de apartament (administrați în general de Asociațiile de proprietari).

În cadrul Asociațiilor de proprietari apar frecvent discuții generate de faptul că suma înregistrării contorilor individuali este mai  mică decât cea indicată de contorul principal, de branșament.

Pe bună dreptate, locatarii se intreabă: ,, De ce apar aceste diferențe ? ”

Iata de unde provin:

 • diferențele dintre clasele de precizie a contoarelor

– în ultimii 3 ani, Apă Canal Sibiu a derulat un program intensiv de înlocuire a contorilor de branșament la blocurile de locuințe;

– au fost montate cca 600  contoare moderne, pentru blocuri sau scări de bloc, contoare de tip mecanic sau ultrasonic, echipate cu module de transmitere a datelor la distanță;

– aceste contoare sunt de cea mai inaltă clasă de precizie – clasa C , aparatele începând să înregistreze de la un consum de 15 l/oră;

– contoarele individuale de apartament au fost achizitionate de către proprietari în urmă cu câțiva  ani deci sunt cu clase de precizie inferioare, A sau B;

– spre exemplificare, un contor clasa A (cea mai redusa ca acuratețe), conform producătorilor, începe să înregistreze corect de la 60 l/oră, iar unul de clasa B, de la 30 l/oră.

Prin urmare, dacă un apartament are contor clasa A , acesta nu va inregistra consumurile situate  sub 60 l/oră, deci sub limita debitului de pornire a contorului, dar acest consum va fi inregistrat de contorul de branșament, mai performant. De exemplu, în cazul unui vas WC al cărui sistem de închidere este defect, la un firicel de apă de 1,5 mm care reprezintă  o pierdere de cca 20 l/oră , nu vor fi inregistrari pe contorul din apartament , dar acestea se vor regăsi la contorul de branșament.

 • nerespectarea termenului de valabilitate metrologica a contoarelor individuale, de apartament, sau a celor de condominiu

Ordinul nr. 148/2012 al Biroului Român de Metrologie Legală prevede termenul de valabilitate metrologică de 7 ani . Foarte multe contoare individuale de apartament sau chiar contoare de condominiu au acest termen metrologic depășit. Conform legii, proprietarii au obligația reverificării lor metrologice, la scadență, sau eventual a înlocuirii lor, cu contoare noi, performante.

Aceasta obligație este deseori ignorată de către proprietari și implicit înregistrările acestor contoare sunt incorecte și pot genera erori în repartizarea costurilor în cadrul unei asociații de locatari.

 • pozitia de montaj a contoarelor

Producătorii contoarelor de apă garantează clasa de precizie numai dacă apometrul este montat perfect orizontal.

Prin urmare, dat fiind faptul că lucrarile de montaj al contoarelor au fost efectuate de-a lungul timpului de diverși instalatori sau firme, mai mult sau mai putin calificate sau autorizate, multe contoare nu sunt montate orizontal, au fost adaptate la  spațiul avut la dispoziție, unele fiind montate oblic sau chiar vertical.

Un contor montat astfel în mod sigur nu va inregistra conform clasei de precizie din fișa sa tehnică,  va ,,retrograda” într-o clasa inferioară si de aici, la citire, contorul nu va înregistra cantitatea reală consumată.

 • necontorizarea tuturor consumatorilor sau chiar furtul în rețelele interioare

Nu de puține ori s-a constatat că nu toți consumatorii erau contorizați: băi de serviciu branșate la coloane necontorizate, mașini de spălat racordate îniante de contor etc. O altă metodă întîlnită este cea a ”firului de apă” lăsat să curgă pe timpul nopții în vană, debitul redus neputând fi măsurat de contoarele cu clasă redusă de precizie (Clasele A și B).

În cazul contorizării de condominiu, proiectele tehnice de specialitate sunt avizate (și în final instalațiile receptionate)  numai cu condiția ca aceste contoare de condominiu să fie de aceeași clasă de precizie cu contorul de branșament al Apă Canal Sibiu ,  respectiv clasă de precizie C și echipat cu modul de citire la distanță.

Recomandăm administratorilor de asociașii și în general locatarilor să aiba în vedere aceste aspecte. Se vor evita astfel neîntelegeri între membrii asociației sau condominiului și se va menține o relație corectă atât între proprietari cât și cu operatorul Apă Canal Sibiu SA.

De asemenea, recomandăm dezvoltatorilor imobiliari să respecte prevederile din avizele emise de către Apă Canal Sibiu în ceea ce privește clasa de precizie C și echiparea cu modul de transmitere a datelor la distanță, pentru toți contorii de condominiu pe care îi monteaza în blocurile de locuințe pe care le realizează. Acest lucru va favoriza contractarea individuală pentru fiecare apartament în parte și va reduce substanțial nemulțumirile viitorilor proprietari de locuințe.

 

 1. Despre legislatia in domeniu

Pentru clientii interesați, prezentam câteva din temeiurile legale ce stau la baza contorizării de condominiu:

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, definește, la Art. 3 ce este branşamentul de apă: partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. …

Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri (contoarelor de condominiu la care am făcut referire). Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate;

 

Referitor la definiția utilizatorului individual al serviciului de alimentare cu apa și canalizare, același act normativ arată că:

 

” (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.

 (3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi:

 1. a) operatori economici;
 2. b) instituţii publice;
 3. c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
 4. d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare. ”

 

Referitor la principalelele obligații ale operatorului/utilizatorilor dintr-un condominiu în raport cu contorizarea de condominiu:

 

”(7) Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:

 1. a) să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
 2. b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual;
 3. c) să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică;

(8) Principalele obligaţii ale utilizatorilor din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:

 1. a) să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu;
 2. b) să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de operator;
 3. c) să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăţii individuale;
 4. d) să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip şi să comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexul contorului nou împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit;
 5. e) să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.”

 

Precizările de mai sus sunt făcute în scopul informării corecte și complete a utilizatorilor care se regăsesc în situația de a putea beneficia de contorizare individuală în cadrul locuințelor colective. Există cadrul legal cât și disponibilitatea operatorului regional Apă Canal Sibiu SA de a da curs solicitărilor, cu parcurgerea etapelor descrise, la finalul cărora utilizatorii vor putea beneficia de avantajele contorizării individuale.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*