Producția de cartofi. Direcția pentru Agricultură Sibiu anunță adoptarea schemei ajutor de minimis

Direcția pentru Agricultură  Județeană Sibiu împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță adoptarea HG 782 din 16 iunie 2022, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Cererile  de înscriere împreună cu documentele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere  în program se depun la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu din strada Someșului, nr. 49  începând cu data de 16 iunie până cel tarziu la data de 15 iulie 2022, inclusiv.

Documente necesare pentru  înscrierea în program:

 1. a)copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 2. b)copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;c)împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz;
 3. d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 4. e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. f)adeverința în original din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 6. g)declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu la data de 15 iulie, inclusiv.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de cartof de consum, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a)să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 2. b)să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul ……………………….., Direcția Agricolă Județeană ……..…./a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
 3. c)să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la  b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere.
 4. d)să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022;
 5. e)să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor  c)prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. c) se face până cel târziu la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Dovada valorificării producției de cartof prevăzute la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*